LUDZIE

Ludzie, którzy decydowali i decydują o obliczu Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego są jego najwyższą wartością. Dali oni początek wielkiej publicznej debacie, która przybrała konkretną formę kongresu społecznego wspartego wiedzą i doświadczeniem. Potrzeba dialogu oraz szacunek dla dobra publicznego były impulsem do stworzenia swoistego areopagu, na którym wymiana myśli, intelektualny wysiłek oraz dobra wola działania w imię wszystkich ubezpieczonych pomagają w przezwyciężaniu problemów ubezpieczenia społecznego.

Członkostwo w Stowarzyszeniu od momentu jego powstania ma charakter otwarty. Zrzesza ono głównie prawników, ekonomistów, socjologów, lekarzy i specjalistów z innych dziedzin, zarówno teoretyków jak i praktyków, zajmujących się ubezpieczeniem społecznym w pracy zawodowej lub społecznej.

Istnienie, rozwój i prestiż Stowarzyszenie zawdzięcza Panu Profesorowi Janowi Jończykowi z Uniwersytetu Wrocławskiego, który funkcję przewodniczącego sprawował przez ponad 14 lat, a obecnie jest honorowym przewodniczącym Stowarzyszenia.

Komitet założycielski, któremu przewodniczył, ukonstytuował się 5 września 1984 r. w składzie: doc. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska, doc. dr hab. Włodzimierz Piotrowski, sędzia Józef Korpanty, dr Tadeusz Żyliński.

Współdziałając z grupą innych 32 członków założycieli, wśród których byli tacy wybitni przedstawiciele myśli ubezpieczeniowej jak prof. dr Wacław Szubert, prof. dr Czesław Jackowiak, prof. dr Lila Mackiewicz-Golnik, prof. dr Wojciech Muszalski, prof. dr Inetta Jędrasik-Jankowska, komitet ten, nie bez trudności w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej, doprowadził do formalnego powołania Stowarzyszenia.

Plejada znamienitych osób nauki z uniwersytetów, innych wyższych uczelni i instytutów naukowych z całej Polski, w różnych okresach, choć większość z nich nieprzerwanie, towarzyszyła PSUS-owi wzbogacając jego wartość dorobkiem swych myśli i koncepcji, swym entuzjazmem i zaangażowaniem w rozwój idei i instytucji ubezpieczenia społecznego.

W ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym, oblicze temu Stowarzyszeniu nadawali liczni przedstawiciele praktyki i administracji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pracownicy ZUS najbardziej cenią sobie możliwość bezpośredniego dialogu z naukowcami i politykami oraz szerszego spojrzenia na ubezpieczenia społeczne, aniżeli zza urzędniczego biurka referenta, naczelnika czy dyrektora. PSUS jest forum, gdzie każdy może wypowiadać swe poglądy, nie odczuwając uwierającego często gorsetu pragmatyki służbowej.

Nasi członkowie zapewniają wysoki merytoryczny poziom refleksji nad problemami ubezpieczeń, daleki od politycznego zgiełku reformatorskiego, rzeczowe i udokumentowane dyskusje, w których przekonuje siła argumentu, a nie argument siły.

Aktualnie pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd Główny w składzie: prof. dr hab. Maciej Żukowski – przewodniczący, Hanna Zalewska – wiceprzewodnicząca, Antoni Malaka – sekretarz, Maria Nowak – skarbnik, członkowie zarządu – prof. dr hab. Barbara Wagner, dr Małgorzata Olszewska oraz dr Marcin Zieleniecki.

Niewątpliwie przyszłością PSUS powinno być dalsze rozszerzenie o kolejnych członków. Wszyscy są wszystkim w tym Stowarzyszeniu potrzebni: naukowcy, pracownicy ZUS, parlamentarzyści, sędziowie orzekający w sprawach ubezpieczeń społecznych, lekarze, przedstawiciele ministerstw, związkowcy, pracodawcy. Stowarzyszenie chce wspólnie zabiegać o to, by opinie ich członków prezentowane były we wczesnych etapach decyzyjnych, a propozycje formułowane przez polityków i rządzących miały szansę być konsultowanymi.

Stowarzyszenie, poprzez dialog, pragnie wyzwolić system ubezpieczenia społecznego od ciężaru problemów reformatorskich. Bez tego nie można bowiem osiągnąć poczucia stabilnego fundamentu pod nowe rozwiązania w tej dziedzinie. Zatrzymuje się także nad teraźniejszością, nad obecną kondycją ubezpieczeń. Stowarzyszenie, dalekie od doraźnej polityki, postawiło sobie za cel rozwijanie i popularyzację idei ubezpieczenia społecznego, doskonalenie systemu ubezpieczenia społecznego poprzez stymulowanie i wspieranie badań naukowych oraz kontaktów przedstawicieli nauki i praktyki w tej dziedzinie, a także szerzenie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Zapraszamy.

Pobierz deklarację członkowską w formacie .doc

Zobacz:

Zarząd Stowarzyszenia

Oddziały Stowarzyszenia