STATUT

 

STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PSUS

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego posiada osobowość prawną.
2.Stowarzyszenie stanowi forum współpracy prawników, lekarzy, ekonomistów, socjologów oraz specjalistów innych dziedzin, zarówno teoretyków, praktyków zajmujących się ubezpieczeniem społecznym w pracy zawodowej lub społecznej.

§ 2.

1.Teren działalności Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Siedziba władz naczelnych Stowarzyszenia znajduje się we Wrocławiu.

§ 3.

Stowarzyszenie posiada prawo używania oznak i pieczęci.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 4.

Podstawowe cele Stowarzyszenia obejmują:
1.Rozwijanie i popularyzowanie idei ubezpieczenia społecznego.
2.Doskonalenie systemu ubezpieczenia społecznego przez stymulowanie i wspieranie badań i kontaktów przedstawicieli nauki i praktyki ubezpieczenia społecznego.
3.Podnoszenie rangi problematyki ubezpieczenia społecznego w działalności naukowej i dydaktycznej.
4.Popularyzowanie wiedzy z dziedziny ubezpieczenia społecznego.

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.Organizowanie konferencji, odczytów, konsultacji i szkoleń o tematyce związanej z ubezpieczeniem społecznym,
2.Inicjowanie i współudział w prowadzeniu działalności naukowej przez specjalistów z różnych dziedzin w zakresie ubezpieczenia społecznego,
3.Prowadzenie dokształcania w zakresie ubezpieczenia społecznego,
4.Współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia,
5.Podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji zadań statutowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6.

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne, a także instytucje i organizacje nie posiadające osobowości prawnej.
2.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków honorowych i członków wspierających.

§ 7.

1.Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która uznaje cele Stowarzyszenia i pragnie aktywnie włączyć się w ich realizację
a) członkiem zwyczajnym może zostać także cudzoziemiec, nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju idei lub nauki w zakresie ubezpieczenia społecznego. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
3.Członkiem wspierającym może być osoba prawna, instytucja bądź organizacja uznająca cele Stowarzyszenia.

§ 8.

1.Członek zwyczajny ma prawo:
a)wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
b)uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
c)korzystać z porad i pomocy w zakresie zagadnień objętych statutem i programem działalności Stowarzyszenia,
d)na prawach pierwszeństwa korzystać z różnych form działalności Stowarzyszenia,
e)otrzymać informację o kierunkach bieżącej działalności Stowarzyszenia.
2.Członek zwyczajny jest obowiązany:
a).brać czynny udział w sprawach Stowarzyszenia i propagować jego cele,
b).płacić regularnie składki członkowskie,
c).przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 9.

1.Członek wspierający ma prawo brać udział w zebraniach i posiedzeniach władz Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego przedstawiciela, któremu przysługuje głos doradczy. Członek wspierający ma prawo zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski oraz korzystać z konsultacji i szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie.
2.Członek wspierający zobowiązany jest regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegać uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 10.

1.Członkowstwo ustaje wskutek:
a)dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b)likwidacji Stowarzyszenia,
c)wykluczenia członka zwyczajnego,
d)śmierci członka zwyczajnego,
e)likwidacji osoby prawnej, instytucji lub organizacji będącej członkiem wspierającym.
2.Zarząd Oddziału może skreślić z listy członków członka, który zalega z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 11.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Delegatów.
2.Zarząd Główny.
3.Naczelna Komisja Rewizyjna.
4.Sąd Koleżeński.

§ 12.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym. Władze Stowarzyszenia obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

§ 13.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie wymagane jest quorum 1/2 liczby delegatów, członków zarządu lub komisji rewizyjnej.

Rozdział V
Walne Zebranie Delegatów

§ 14.

Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 15.

Walne Zebranie Delegatów:
1.ustala główne kierunki działalności Stowarzyszenia,
2.uchwala statut oraz jego zmiany,
3.podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
4.nadaje godność prezesa honorowego i członków honorowych,
5.rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz zarządów oddziałów,
6.wybiera Zarząd Główny, Naczelną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński,
7.podejmuje uchwały we wszystkich sprawach przyjętych do porządku obrad Zebrania, jeżeli dotyczą one działalności Stowarzyszenia.

§ 16.

Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata, z upływem kadencji naczelnych władz Stowarzyszenia. Termin, miejsce i porządek Zebrania ustala Zarząd Główny i podaje do wiadomości delegatom na dwa tygodnie przed terminem Zebrania.

§ 17.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może odbyć się w każdym terminie, zwołuje je Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby delegatów. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne zebranie w ciągu 4 tygodni od otrzymania wniosku.

§ 18.

W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
1.z głosem decydującym – członkowie zwyczajni delegowani przez zebrania oddziałów terenowych,
2.z głosem doradczym – członkowie honorowi i przedstawiciele członków wspierających.

Rozdział VI
Zarząd Główny

§ 19.

1.Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Delegatów.
2.Do kompetencji Zarządu Głównego należy zwłaszcza:
a)wykonanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów oraz wytyczanie szczegółowych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b)uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie sprawozdań finansowych na Walne Zebranie,
c)powoływanie, zawieszanie i likwidowanie oddziałów,
d)ustalanie trybu przyjmowania członków zwyczajnych oraz określanie wielkości składek członkowskich,
e)podejmowanie decyzji o przyjęciu w poczet członków wspierających i skreślaniu z listy,
f)występowanie z wnioskiem o przyznanie tytułu prezesa honorowego lub członka honorowego Stowarzyszenia,
g)podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych,
i międzynarodowych oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji oraz na ich zjazdy,
h)zawieszanie uchwał władz oddziałów w razie ich sprzeczności z prawem, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami władz naczelnych,
i)zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
j)występowanie z wnioskiem do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,
k)wybór przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i skarbnika,
l)ustalanie w jakiej proporcji do liczby członków wybierani są delegaci na Walne Zebranie.

§ 20.

1.Zarząd Główny składa się z siedmiu członków, w tym: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
2.Działalnością Zarządu kieruje jego przewodniczący lub pod jego nieobecność lub z jego upoważnienia zastępca.
3.Przewodniczący zwołuje zebrania w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
4.Sekretarz Zarządu prowadzi dokumentację działalności Stowarzyszenia.
5.Skarbnik prowadzi ewidencję finansową Stowarzyszenia, czuwa nad racjonalną gospodarką majątkiem Stowarzyszenia.

§ 20a.

1.Dopuszcza się możliwość uzupełnienia składu Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji władz Stowarzyszenia w drodze kooptacji. Uzupełnienie składu w tym trybie dopuszcza się o nie więcej niż dwóch członków Zarządu.
2.Decyzje Zarządu Głównego podejmowane są na posiedzeniach uchwał zwykłą większością głosów. W szczególnych przypadkach uchwały mogą być podejmowane za pomocą urządzeń elektronicznych (e-mail, faks). Uchwały podjęte w ten sposób wymagają pisemnego potwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna

§ 21.

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2.Do działań Komisji Rewizyjnej należy:
a)kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia z wyłączeniem orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
b)sładanie na Walnym Zebraniu sprawozdań oraz występowanie z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
c)przedstawienie Walnemu Zebraniu oraz Zarządowi uwag i zaleceń kontrolnych.

§ 22.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Pracą Komisji kieruje wybrany przez nią przewodniczący. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby.

§ 23.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym. Członek komisji nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Sąd Koleżeński

§ 24.

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw naruszenia przez członków statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 25.

Sąd składa się z trzech członków. Sąd wybiera przewodniczącego który kieruje jego pracą.

§ 26.

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
1.upomnienie,
2.zawieszenie w prawach członka na okres do 2 lat,
3.wykluczenie ze Stowarzyszenia.
Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów.

§ 27.

Wykluczenie członka zwyczajnego następuje w razie:
1.skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
2.poważnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

Rozdział IX
Oddziały terenowe Stowarzyszenia

§ 28.

1.Oddziały terenowe powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego i posiadają osobowość prawną.
2.Uchwała Zarządu Głównego określa teren działania Oddziału.
3.Oddział powinien liczyć co najmniej 20 członków.

§ 29.

Oddziały terenowe realizują cele i zadania statutowe Stowarzyszenia na terenie objętym ich właściwością.

§ 30.

Władze Oddziału terenowego stanowią:
1.Zebranie Członków Stowarzyszenia działających lub mieszkających na terenie objętym właściwością Oddziału,
2.Zarząd Oddziału,
3.Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 31.

Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata.

§ 32.

W zakresie wyboru władz Oddziału oraz trybu ich działalności stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące naczelnych władz Stowarzyszenia.

§ 33.

Uprawnienia Zebrania Członków Oddziału Terenowego obejmują:
1.wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
2.podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
3.podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną oraz członków.

§ 34.

1.Zarząd Oddziału składa się z pięciu osób, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
2.Kompetencje Zarządu Oddziału obejmują:
a)realizację zadań Stowarzyszenia na terenie Oddziału,
b)opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Oddziału dla Zarządu Głównego oraz Zebrania Oddziału terenowego,
c)reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz terenowych na obszarze działania Oddziału,
d)utrzymanie kontaktu z kołami działającymi na terenie Oddziału,
e)dysponowanie środkami finansowymi w ramach budżetu Oddziału,
f)podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków członka, który zalega z opłatą składki członkowskiej,
g)prowadzenie ewidencji członków.

§ 35.

1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego oraz dwóch członków.
2.Komisja Rewizyjna Oddziału:
a)prowadzi kontrolę całokształtu działalności Oddziału, a w szczególności kontrolę gospodarki finansowej i stan opłacania składek członkowskich,
b)przedstawia Zarządowi Oddziału Wnioski w sprawie działalności Oddziału, w razie uchybień w zakresie gospodarki finansowej informuje o tym Naczelną Komisję Rewizyjną,
c)składa sprawozdania na Zebraniu Członków Oddziału wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

§ 36.

1.Oddział działa w ramach budżetu ustalonego przez Zarząd Oddziału,
2.Budżet Oddziału terenowego tworzony jest ze środków uzyskanych z_dzialalności prowadzonej przez Oddział (70%), składek członkowskich (70%) oraz dotacji Zarządu Głównego. Nadwyżka ponad wskazany procent odprowadzana jest do centralnego budżetu Stowarzyszenia.

Rozdział X
Koła

§37

1.Przy zakładach zatrudniających więcej niż 5 członków Stowarzyszenia mogą być tworzone koła.
2.Koła stanowią strukturę organizacyjną Oddziałów terenowych.

§ 38.

1.Koła realizują cele Stowarzyszenia na terenie objętym ich działalnością.
2.Koła zapewniają członkom kontakt z oddziałami terenowymi i realizują ich program działania.

§ 39.

1.Koła powoływane są z inicjatywy członków Stowarzyszenia.
2.Powołanie koła podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału. Od decyzji Zarządu Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, który podejmuje decyzje ostateczną w terminie 14 dni od otrzymania zaskarżonej decyzji.
3.Zebranie członków koła wybiera przewodniczącego, który kieruje działalnością koła. Okres kadencji przewodniczącego wynosi trzy lata.

Rozdział XI
Majątek i fundusz Stowarzyszenia

§ 40.

Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie posiada fundusz, na który składają się:
1.składki członków zwyczajnych,
2.świadczenia członków wspierających,
3.dotacje i darowizny.

§ 41.

1.Do dysponowania środkami majątkowymi Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Główny.
2.Do dysponowania środkami majątkowymi oddziału terenowego upoważniony jest Zarząd Oddziału.

§ 42.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest zgodne oświadczenie woli dwóch członków Zarządu.

Rozdział XII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 43.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały 2/3 delegatów na Walnym Zebraniu, przy quorum 1/2 delegowanych przez zebrania oddziałów terenowych.

§ 44.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Delegatów powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Zebranie wytycznymi przeprowadzi likwidację .

Tekst jednolity Statutu PSUS po wprowadzeniu zmian Uchwałą nr 1/2007 z dnia 28 września 2007 r. Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia.